Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu PDF Download (2021)

 

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu PDF Download | Hanuman Chalisa PDF in Telugu

 

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu PDF Download 

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |

వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార

 

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర 1

 

రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజని పుత్ర పవనసుత నామా 2

 

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ 3

 

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా 4

 

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |

కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై 5

 

శంకర సువన కేసరీ నందన |

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన 6

 

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర 7

 

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామలఖన సీతా మన బసియా 8

 

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |

వికట రూపధరి లంక జలావా 9

 

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే 10

 

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే 11

 

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ 12

 

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై 13

 

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా 14

 

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే 15

 

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా 16

 

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా 17

 

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ 18

 

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ 19

 

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే 20

 

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే 21

 

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా 22

 

 

 

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |

తీనోం లోక హాంక తే కాంపై 23

 

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |

మహవీర జబ నామ సునావై 24

 

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా 25

 

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై 26

 

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా 27

 

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై 28

 

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా 29

 

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే 30

 

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |

అస వర దీన్హ జానకీ మాతా 31

 

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా 32

 

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై 33

 

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |

జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ 34

 

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ 35

 

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బల వీరా 36

 

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |

కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ 37

 

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ 38

 

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా 39

 

తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా 40

 

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ మంగళ మూరతి రూప్ |

రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సురభూప్

సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ

 

Download Hanuman Chalisa PDF in Telugu

By clicking below you can Download the Hanuman Chalisa in Telugu PDF.

 

 

 

Related Keywords:

hanuman chalisa pdf, hanuman chalisa lyrics, hanuman chalisa lyrics in Telugu, hanuman chalisa in Telugu lyrics, lyrics of hanuman chalisa in Telugu, hanuman chalisa lyrics in Telugu pdf, hanuman chalisa lyrics in Telugu free download, shri hanuman chalisa lyrics in Telugu, hanuman chalisa lyrics in Telugu download, hanuman chalisa lyrics in Telugu free download mp3, hanuman chalisa lyrics in Telugu pdf download, hanuman chalisa lyrics download in Telugu, shree hanuman chalisa lyrics in Telugu, hanuman chalisa full lyrics in Telugu, hanuman chalisa lyrics in Telugu with meaning, hanuman chalisa lyrics in Telugu pdf free download, hanuman chalisa with lyrics in Telugu, full hanuman chalisa lyrics in Telugu, download hanuman chalisa lyrics in Telugu, lyrics hanuman chalisa in Telugu, jai hanuman chalisa lyrics in Telugu, hanuman chalisa lyrics pdf in Telugu, shri hanuman chalisa lyrics in Telugu free download, hanuman chalisa lyrics with meaning in Telugu, hanuman chalisa in Telugu lyrics image, hanuman chalisa pdf download, hanuman chalisa pdf Telugu

 

READ  Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi PDF Download

Leave a Comment